V marci 2011 si Lukáš Beier „všimol“ spoločnosť ELLWOOD, s.r.o. (IČO: 44 432 801). Jej jediným spoločníkom a konateľom bol občan Českej republiky Jan Vodák (Lužice 110, Česká republika). Hlavnou podnikateľskou aktivitou firmy bola kúpa a predaj pohonných hmôt, najmä ich export do Českej republiky. Spoločnosť ako daňový subjekt podliehala plneniu daňovej povinnosti zo spotrebnej dane z minerálneho oleja voči správcovi dane – Colnému úradu Bratislava. V zmysle zákona mala spoločnosť na uvedenom Colnom úrade v Bratislave splatenú finančnú zábezpeku na spotrebnú daň za dovoz na územie SR v celkovej výške 207 500 EUR. Čo samozrejme pritiahlo Beierovu pozornosť.

Podľa slovenského obchodného registra došlo dňa 15.03.2011 k prevodu 100 % obchodného podielu spoločnosti ELLWOOD na Tomáša Beiera. Tomáš Beier je bratom Lukáša Krausa. Ten následne ako jediný spoločník rozhodol o odvolaní konateľa Jana Vodáka a stal sa jediným konateľom spoločnosti.

V rovnakom období podal Jan Vodak trestné oznámenie, vedené na polícii pod ČVS: KRP-32/OVK-BA-2011. V trestnom oznámení je uvedené, že neznámy páchateľ pod hrozbou násilia donútil Jana Vodáka podpísať nasledovné dokumenty: zmluvu o prevode obchodného podielu z 08.03.2011, zápisnicu o rozhodnutí jediného spoločníka firmy z 08.03.2011, ktorej predmetom je rozhodnutie navrhovateľa o bezodplatnom prevode celého svojho obchodného podielu na nadobúdateľa.

V policajnom trestnom spise je uvedené, že už 28.03.2011 navštívil Tomáš Beier Colný úrad Bratislava a zaujímal sa o možnosti vybratia zábezpeky. Následne poverený príslušník Policajného zboru po konzultácii s dozorujúcou prokurátorkou požiadal zamestnanca Colného úradu, aby v prípade opätovnej návštevy Tomášom Beierom úradu v súvislosti s vybratím zloženej zábezpeky, tejto osobe obmedzil osobnú slobodu.

Jan Vodák podal na Okresný súd Bratislava 1 návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ako aj žiadosť o určenie neplatnosti Zmluvy o prevode obchodného podielu. Lenže nedriemali ani Beierovci. V spoločnosti ELLWOOD sa dňa 09.08.2011 zmenil vlastník a konateľ. Stal sa ním osobne Lukáš Beier. Preto Jan Vodak 19.08.2011 doručil okresnému súdu doplnenie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, kde žiadal pripustiť vstup Lukáša Beiera do konania. 25.08.2011 si tento postup Jan Vodák zopakoval, keďže Lukáš Beier sa v spoločnosti oficiálne dlho „neohrial“. Už o pár týždňov (24.08.2011) ho v spoločnosti ako vlastník a konateľ nahradil Pavel Gužiak.

Poznámka:

Pavol Gužiak (14.06.1968) spadá do rovnakej kategórie ľudí ako Lukáš (Beier) Kraus. V roku 2008 ho Opavský súd odsúdil na trest odňatia slobody na 2 roky s podmienečným odkladom na 3 roky za podvod. Podarilo sa zistiť, že Gužiak mal vylákať čiastku 600 000 českých korún od Jiřího S. pre zaistenie obhajcu pre jeho syna Davida S. Advokáta Gužiak nezabezpečil a peniaze si ponechal. Súdne trestaný bol aj pred rokom 2008.

Okresný súd BA 1 Vodákovi vyhovel a 07.09.2011 vydal uznesenie (30Cb/146/2011-57), v ktorom pripustil do konania bratov Beierovcov a Gužiaka a nariadil, aby sa Gužiak zdržal akéhokoľvek nakladania s obchodným podielom a majetkom firmy ELLWOOD, ako aj nakladania so zábezpekou zloženou na Colnom úrade Bratislava.

Pavel Gužiak sa však v zákonnej lehote voči rozhodnutiu okresného súdu odvolal, čím sa pozastavila platnosť uznesenia okresného súdu. 12.10.2011 po splnení všetkých zákonných podmienok Colný úrad Bratislava vrátil zábezpeku na spotrebnú daň v celkovej výške 201 586,71 EUR spoločnosti ELLWOOD. Následne financie zo spoločnosti „zmizli“.

Takým spôsobom sa bratia Beierovci obohatili o vyše 200 000 EUR, kým bývalý majiteľ spoločnosti Jan Vodák zbankrotoval a musel prejsť procedúrou osobného bankrotu. V exekúcii a následne v dražbe prišiel aj o svoje bývanie.

Súdne dokumenty vzťahujúce sa na daný prípad:

Uznesenie Okresného súdu Bratislava 1, 30Cb/146/2011

Uznesenie Krajského súdu Bratislava, 1Cob/186/2012

Tagged With:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *